Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Autor Tema: Queixa relativa a l'emplaçament i funcionament d'un radar a Montgat  (Llegit 1469 cops)

0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.

Desconnectat Admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Missatges: 1286
  • Karma: +0/-0
  • Informació Local
    • Veure Perfil
Contingut

Resolució - Q-06599/2013 : Queixa relativa a l'emplaçament i funcionament d'un radar a Montgat
 El promotor de la queixa, en nom d'una plataforma ciutadana, manifesta la seva disconformitat amb la instal·lació d'un radar de control de velocitat i dos sistemes de control semafòric al municipi de Montgat el mes de novembre de 2012.

En concret, assenyala que els dispositius no s'han instal·lat en indrets on hi hagi antecedents de sinistralitat. Qüestiona, en aquest sentit, les dades que figuren en el Pla de mobilitat sobre sinistralitat a la zona, perquè manifesta que els accidents computats han estat sense lesions personals. Manifesta també que ha presentat sol·licitud de còpia de l'estudi tècnic en què es fonamenta la instal·lació dels dispositius i que no li ha estat facilitada, i també còpia del Decret d'alcaldia que va autoritzar la instal·lació dels dispositius i que tampoc l'ha obtinguda.

El Síndic ja va iniciar una actuació d'ofici amb relació a aquest assumpte (06493/2013), en el marc de la qual va concloure el següent:

1. Des de la perspectiva del procediment administratiu sancionador i d'acord amb la informació rebuda, la intervenció de l'empresa contractada es produeix només en la fase de formulació de denúncia, a partir de les imatges captades pels dispositius de control de velocitat i de semàfor vermell, però no participa en la instrucció i resolució dels expedients sancionadors de trànsit que, si escau, generen aquelles denúncies quan són validades pels serveis municipals. Cal considerar, per tant, i des d'aquesta perspectiva, que no s'ha vulnerat el que estableix l'article 301 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que determina que no poden ser objecte d'un contracte de serveis els serveis que impliquin exercici d'autoritat inherent als poders públics.

2. L'Administració municipal és la titular de la potestat sancionadora en matèria de circulació en l'àmbit municipal i, conseqüentment, és la responsable del seu exercici, inclosa la regularitat de les denúncies que es basen en imatges captades de forma automatitzada i que generen la tramitació d'expedients sancionadors.

3. Malgrat que es preserva formalment la capacitat sancionadora de l'Administració en la tramitació i resolució dels expedients sancionadors de trànsit que els dispositius gestionats per l'empresa contractista generen, és clara també la presència en el model contractual emprat d'incentius a la sanció i al cobrament. L'element que porta a qüestionar el model contractual escollit no és aquesta retribució diferida o pagament amb càrrec a la recaptació sinó que la retribució del contractista sigui variable, en funció de les sancions imposades a partir de les imatges captades pels aparells.

4. Preveure, com succeeix en aquest cas, la retribució variable de l'empresari amb càrrec als ingressos derivats de la imposició de sancions és contrària als principis que han de regir l'exercici de la potestat sancionadora i als drets dels ciutadans en aquests procediments. En la mesura que el contractista participa en un percentatge de la recaptació, té interès, per rendibilitat empresarial, que s'imposin el major nombre de sancions possibles, i aquest incentiu entra en contradicció amb els principis que han de regir la potestat sancionadora i pot interferir en el seu exercici, ateses les atribucions assignades al contractista, tant en la fase de determinació dels punts d'instal·lació dels dispositius, com en la de control del funcionament d'aquests.

5. El Pla de pacificació i la decisió d'emplaçament ha de ser autònoma i desvinculada de qualsevol interès econòmic lligat a la imposició de sancions. Es pot contractar suport tècnic extern però desvinculat d'aquest interès. El fet que sigui el licitador qui faci els mesuraments i proposi els emplaçaments dels dispositius posa en qüestió l'objectivitat del Pla de pacificació i la mateixa ubicació dels dispositius. Els ajuntaments haurien de fixar aquests emplaçaments de manera autònoma, sense intervenció de l'empresa gestora -que té interès que els dispositius generin el major nombre de sancions possible- i segons criteris de control de risc i de reducció de la sinistralitat.

6. Cal garantir també que es revisa periòdicament el Pla de pacificació i se n'avaluen els resultats, i que el contractista no condiciona aquesta revisió ni les mesures correctores que es puguin adoptar, a fi d'obtenir la màxima rendibilitat d'acord amb les condicions retributives del contracte. Aquestes consideracions són aplicables als dispositius cinemòmetres i de control semafòric.

7. La controvèrsia sobre la fiabilitat dels dispositius de detecció automàtica d'infraccions de semàfor en vermell no ha donat lloc, fins avui, a l'aprovació d'un sistema oficial de revisió i verificació d'aquests aparells. Una sentència recent del Tribunal Suprem assenyala que aquest aparells efectuen mesuraments i no estan, per tant, exempts de control metrològic. Mentre no es reguli aquest control metrològic hi ha, però, la possibilitat de prendre com a referència objectiva de verificació l'aplicació de la norma UNE 199142-1:2015, malgrat que té caràcter potestatiu.

8. Les consideracions precedents posen en qüestió el model escollit per contractar la instal·lació i gestió de dispositius de detecció automatitzada d'infraccions de trànsit, per les raons que s'han assenyalat. Tanmateix, no pressuposen un mal funcionament dels dispositius ni tenen efecte directe sobre les sancions concretes imposades pels ajuntaments respectius, que s'haurien de valorar d'acord amb les circumstàncies individuals de cada cas i en el marc del sistema de recursos establert legalment.

En vista d'aquestes conclusions, el Síndic va formular als ajuntaments de Montgat i Mollet del Vallès les recomanacions següents:

1. Cal modificar, si es decideix contractar de nou el servei, el sistema retributiu previst al contracte. Pot ser de retribució diferida i amb càrrec a la recaptació, però no variable amb vinculació al volum d'ingressos derivats de les sancions per denúncies formulades a partir del funcionament dels aparells.

2. Cal revisar el Pla de pacificació aprovat al seu dia i que l'Administració ho faci de forma autònoma, sense intervenció de l'empresa contractada per instal·lar i gestionar els dispositius de control automatitzat i l'acord amb paràmetres del control del risc de reducció de la sinistralitat.

3. Cal reduir les possibilitats de mal funcionament dels dispositius de foto vermell mitjançant sistemes de verificació objectius i comunament acceptats. Davant la manca de regulació d'un sistema de control i verificació oficial d'aquests aparells, es recomana incorporar l'aplicació de la norma UNE al control i la verificació del funcionament correcte d'aquests dispositius i verificar periòdicament que els dispositius de foto vermell instal·lats compleixen els paràmetres establerts per aquesta norma.

4. Un requisit per tramitar les denúncies derivades d'imatges de foto vermell ha de ser que els agents de la policia municipal verifiquin i validin individualment cada una de les denúncies./David Blasco Esteve
Tramitació

Data   Administració   Tràmit
27/09/2013   Ajuntament de Montgat   Sol·licitud d'informació a l'Administració
13/11/2013   Ajuntament de Montgat   Reiteració a la sol·licitud d'informació a l'Administració
17/12/2013   Ajuntament de Montgat   Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
03/05/2016   Ajuntament de Montgat   Irregularitat
04/05/2016   Ajuntament de Montgat      Seguiment finalitzat

http://www.sindic.cat/resolucions/Root2016/html/R_0659913Q.htm
« Darrera modificació: Febrer 08, 2017, 04:56:33 pm per Admin »

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal